CZCIONKA:
KONTRAST:

Rada Uczelni Politechnika Opolska

Regulamin Rady Uczelni
Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu
 

Dział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Rady Uczelni Politechniki Opolskiej w Opolu określa organizację i sposób działania Rady Uczelni Politechniki Opolskiej w Opolu, zwanej dalej Radą.

§ 2.

 1. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Rada wykonując czynności związane z zadaniami określonymi w Ustawie i Statucie Uczelni kieruje się dobrem Uczelni i działa na jej rzecz.

§ 3.

 1. Rada działa w sposób kolegialny.
 2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
 3. Rada rekomenduje senatowi kandydata na przewodniczącego.
 4. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona wiceprzewodniczącego, który pochodzi ze wspólnoty Uczelni oraz sekretarza.

§ 4.

W Regulaminie stosuje się następujące określenia i skróty:

 1. Uczelnia – Politechnika Opolska w Opolu;
 2. Statut – Statut Politechniki Opolskiej w Opolu;
 3. Regulamin – Regulamin Rady;
 4. przewodniczący – przewodniczący Rady;
 5. wiceprzewodniczący – wiceprzewodniczący Rady;
 6. sekretarz – sekretarz Rady;
 7. członek – członek Rady;
 8. rektor – rektor Uczelni.

§ 5.

 1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Rady, w tym infrastrukturę, urządzenia oraz materiały biurowe, którymi Rada dysponuje w ramach swojej działalności.
 2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia kancelaria rektora.

Dział II.

Funkcje pełnione w Radzie Uczelni

Rozdział I.

Przewodniczący

§ 6.

 1. Przewodniczący wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie, Regulaminie oraz uchwałach Rady.
 2. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz w sprawach związanych z działalnością Rady.
 3. § 7.

Do obowiązków przewodniczącego, należy:

 1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń oraz kierowanie pracami Rady;
 2. ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu z rektorem;
 4. prowadzenie korespondencji Rady;
 5. uwierzytelnianie swoim podpisem dokumentów Rady;
 6. określenie zakresu kompetencji sekretarza Rady;
 7. upoważnienie wiceprzewodniczącego do wykonywania uprawnień przewodniczącego podczas jego nieobecności;
 8. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora.

Rozdział II.

Wiceprzewodniczący

§ 8.

Wiceprzewodniczący wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz uchwałach Rady.

§ 9.

Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w § 7 pkt. 1-5. podczas nieobecności przewodniczącego.

Rozdział III.

Sekretarz

§ 10.

Sekretarz wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz uchwałach Rady.

§ 11.

Do obowiązków sekretarza, należy:

 1. utrzymywanie stałego kontakt z przewodniczącym;
 2. przeprowadzanie głosowań podczas posiedzeń Rady;
 3. opracowywanie protokołów z posiedzeń Rady;
 4. uwierzytelnianie podpisem protokołów z posiedzeń Rady;
 5. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania posiedzeń Rady;
 6. prowadzenie dokumentacji Rady.

Dział III.

Posiedzenia Rady

Rozdział I.

Zwoływanie posiedzeń

§ 12.

 1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym przez przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący przez wysłanie do członków zawiadomień określających termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad, najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie Rady zwołuje wiceprzewodniczący.
 3. Za zgodą przewodniczącego w posiedzeniu Rady może uczestniczyć członek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza: wideo, telefoniczne, internetowe lub inne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady.
 4. Członkowie mają prawo wnioskować do przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady, nie później niż na 21 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
 5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady także na uzasadniony wniosek rektora, złożony w formie pisemnej na ręce przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 21 dni od złożenia wniosku.
 6. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Rada ma prawo do odbycia posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza: wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację osoby biorącej udział w posiedzeniu Rady.

§ 13.

 1. Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady, w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby trzecie zaproszone przez przewodniczącego.
 2. Na udział pracowników Uczelni w posiedzeniu Rady zgodę musi wyrazić rektor.

Rozdział II.

Głosowanie i podejmowanie uchwał

§ 14.

 1. Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach osobowych;
  2. na zarządzenie przewodniczącego;
  3. na wniosek członka, za zgodą przewodniczącego lub poparty przez co najmniej jednego członka, obecnego na posiedzeniu Rady.
 3. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność co najmniej połowy członków.
 4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
 6. Członek głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, który został przedstawiony wraz z informacją o terminie posiedzenia, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy członkowie i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
 7. Liczenie głosów przeprowadza lub nadzoruje sekretarz, który również nadzoruje prawidłowość przeprowadzenia głosowania.
 8. Uchwały Rady podpisywane są przez przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Rozdział III.

Protokołowanie

§ 15.

 1. Obrady Rady są protokołowane przez sekretarza. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.
 2. Protokoły z posiedzenia Rady są zatwierdzane przez Radę na kolejnym posiedzeniu Rady.
 3. Protokołowaniu podlegają: wnioski, uchwały, liczba głosów zgłoszonych za każdą uchwałą, zdania odrębne oraz interpelacje i wypowiedzi zgłoszone z żądaniem ich zaprotokołowania.
 4. Poszczególne głosy w dyskusji na posiedzeniu Rady są odnotowywane w protokole poprzez podanie osób zabierających głos, bez przytaczania szczegółów wypowiedzi.
 5. Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady są jawne dla wspólnoty Uczelni.
 6. Za zgodą wszystkich członków obecnych na posiedzeniu Rady jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu.
 7. Sekretarz prowadzi rejestr uchwał Rady.

Rozdział IV.

Obecności na posiedzeniach

§ 16.

 1. Członek potwierdza swą obecność na posiedzeniu Rady podpisem na liście obecności.
 2. Niemożność uczestniczenia w posiedzeniu Rady musi być zgłoszonapisemnie lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu lub sekretarzowi przed posiedzeniem, a w wypadkach losowych – nie później niż 7 dni po posiedzeniu.

Dział IV.

Postanowienia końcowe

§ 17.

Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje wyłącznie Radzie.

§ 18.

Zmiana lub uchwalenie nowego Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 19.

 1. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc uchwała nr 2/06/2019 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Uczelni.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 Regulamin do pobrania w wersji DOC.